Dreams real estate management
 
בחר
שוק
חברות נדל"ן מניב
קניונים
מרכזים מסחריים
בעלי חניונים למנויים
רשתות שיווק
ארגונים עתירי נדל"ן
ארגונים ששוכרים הרבה נדל"ן
חברות ניהול נדל"ן
תאגידי נדל"ן
בנייני משרדים
חברות משכנות
מעונות אוניברסיטה / מכללה
 עו"ד/רו"ח מנהלי נדל"ן
חברות נדל"ן בורסאיות
חברות לשיווק נדל"ן מניב
מחסנים ומבני תעשיה
 

ארגונים ששוכרים הרבה נדלן

מדוע על הארגון לנהל נכסים מושכרים במערכת מחשוב ייעודית ?

• חוסר יכולת לתכנון תקציבי של התשלומים הצפויים לפי פרמטרים שנקבעים ע"י המתכנן – what if (כולל/לא כולל אופציות , לפי הצמדה לדולר, למדד, משולב, עם רצפה וכד') – כולל השוואת תכנון מול בצוע לפי תקופות.
• אי- תשלום בזמן של חשבונות למשכירי הנכסים, בגין שכירות ו/או שימוש בחשמל/גז/מים.
• שגיאות, טעויות ופיגור בהתחשבנות עם המשכירים.
• אי-טיפול מבעוד מועד בשכירה מחדש של נכס שתוקף חוזהו עומד לפוג.
• אי הודעה במועד על חידוש האופציה להארכת חוזה קיים.
• חוסר יכולת למעקב יעיל של תשלום חשבונות וחיובי ריבית, כתוצאה מכך פגיעה בתזרים המזומנים.
• חוסר יכולת מעקב בנושא בטחונות/ערבויות, כתוצאה מכך ייתכן מצב של תשלום יתר בטחונות.
• חוסר יכולת מעקב אחר התנהגות המשכיר, כתוצאה מכך חסר מידע לקבלת החלטות לגבי המשך התקשרות עם המשכיר.
• ללא מערכת - השקעת משאבים רבים בתהליכי עבודה איטיים, לא מדויקים ועם פתח לטעויות רבות.
• מניעת דיווחים לא מדויקים ועם רמת אמינות נמוכה, הגורמים להנהלה לקבל מידע לקוי לצורך קבלת החלטות.
• ללא מערכת - להנהלה אין "אצבע על הדופק" הן לגבי התמונה הכוללת והן לגבי מקרים פרטניים, חשובים.
• חוסר יכולת תכנון מבעוד מועד , עקב איטיות ואי- דיוק של המידע המגיע למקבלי החלטות.
• ארגונים רבים המשתמשים באקסל -  "שוכחים" שאקסל ניתן ל"שיפוץ" ולהסתיר בתוכו מידע , כך שהוא לא מייצג את ההתנהלות החוזית האמיתית של הארגון.
• חוסר יכולת להתחשבן בחוזה אחד עבור השכרת : משרדים , מחסנים , חניונים המוצמדים לחוזה שכירות אחד.
• חוסר יכולת מעקב על שינויים בשטחים המושכרים לאורך השנים.
• חוסר יכולת מעקב על הנחות זמניות הניתנות העת שיפוצים לדוגמא.
• חוסר יכולת לבקרת תשלומי הארנונה באתרים השונים.
• חוסר יכולת לבקרת תשלומי החשמל/מים באתרים השונים.
• חוסר יכולת השוואה בין אתרים שונים.

 תיאור מערכת

דרימס לוגו
   כותרת 1    צור קשר

shlomo.levvy@gmail.com טל: 054-7088850 כתובת: המלאכה 22 פארק אפק ראש העין ת.ד 11369

dreams real estate | פרופיל חברה | תיאור מערכת | שירותים | תמיכה | סיפורי לקוחות | צרו קשר.
באתר זה תוכלו לקרוא על ניהול שכירות נדל"ן, מפת אתר, תקציב נדל"ן, תוכנת נדל"ן, תוכנה לניהול קניונים, תוכנה לניהול נדל"ן מניב, ניהול נדל"ן, ניהול נדל"ן רשתות, ניהול נדל"ן מניב, ניהול מעונות סטודנטים, ניהול מדידות נדל"ן, ניהול חניונים למנויים, ניהול השכרת נדל"ן, מערכת ממוחשבת לניהול נכסים.
Copyright © 2001-2022 Net-style. All rights reserved.